अनुक्रमांक नस्ती शीर्षक
दस्तावेजाचा प्रकार
कारवाई करणे
1 Project Undertaking Format
pdf
डाउनलोड
2 PPS Excel Format
xls
डाउनलोड
3 पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट मागणी पत्र
pdf
डाउनलोड
4 लाभार्थी नोंदणी अर्ज
pdf
डाउनलोड
5 प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालय यांना सादर करावयाची प्रशिक्षणार्थी यादीचा नमुना
pdf
डाउनलोड
6 TRAINING PARTNER PERFORMANCE BANK GUARANTEE FORMAT
pdf
डाउनलोड
7 FORMAT OF DEMAND LETTER BY TRAINING PARTNER 3rd Invoice
pdf
डाउनलोड
8 Candidate List Format For DBT
pdf
डाउनलोड
9 Demand Letter for DBT
pdf
डाउनलोड
10 Utilization Certificate for Assessment Agency
pdf
डाउनलोड
11 FORMAT OF DEMAND LETTER BY TRAINING PARTNER ( For Residential Facility)
pdf
डाउनलोड
12 Utilization Certificate for TP
pdf
डाउनलोड
13 FORMAT OF DEMAND LETTER BY TRAINING PARTNER 2nd Invoice
pdf
डाउनलोड
14 Common Cost Norms
pdf
डाउनलोड
15 Candidate Feedback Form----Training
pdf
डाउनलोड
16 Candidate Feedback Form----Assessment
pdf
डाउनलोड
17 Candidate Feedback Form----Placement
pdf
डाउनलोड
18 FORMAT OF DEMAND LETTER BY TRAINING PARTNER 1St Invoice
pdf
डाउनलोड
19 Branding Details
zip
डाउनलोड